Algemene voorwaarden voor communicatielocatie De Visi.
Artikel 1: Definities
De Visi: de communicatielocatie aan de Keursweg 3 te Bornerbroek en eventueel de omringende tuin.
Gebruiker: de persoon die, of het bedrijf dat, de communicatielocatie ‘De Visi’ reserveert voor zichzelf dan wel een derde.
Verhuurder: de eigenaar van De Visi
Reservering: de periode die gebruiker vastlegt om De Visi te gebruiken.
Artikel 2: Gebruik van De Visi:
A: Gebruiker heeft de beschikking over de ruimte zoals bij Reservering aangegeven inclusief het aantal benodigde stoelen en tafels, het ernaast gelegen toilet en de aanwezige apparatuur in De Visi, alsmede de aangrenzende tuin.
B: Gebruiker dient respectvol om te gaan met de aanwezige spullen en de Visi na gebruik in ordelijke staat achter te laten.
Artikel 3: Gebruiksperiode en uitloop:
De gebruikstijden zijn de uren en de dag die bij de reservering wordt aangegeven. Dat wil zeggen: op weekdagen ’s morgens van 8 uur tot 12 uur, ’s middags van 13 tot 17 uur of beide. In overleg kan hier een ‘Twents kwartiertje’ aan toegevoegd worden. Bij latere aankomst of eerder vertrek vindt geen restitutie plaats. Alleen in overleg kan De Visi buiten deze tijden gereserveerd worden.
Artikel 4: Aansprakelijkheid:
A: Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van Gebruiker, zijn gasten of derden, verband houdend met of voortvloeiend uit deze overeenkomst, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van De Visi.
B: Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is de aansprakelijkheid van Verhuurder nooit hoger dan het bedrag dat Gebruiker aan huur voor De Visi heeft betaald op de dag van het betreffende voorval (excl. BTW).
C: Verhuurder is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die op de locatie zijn meegebracht door Gebruiker en/of een door of namens Gebruiker ingeschakelde derde. Gebruiker vrijwaart Verhuurder tegen aanspraken van Gebruiker en/of door of namens Gebruiker ingeschakelde derden ter zake.
D: Verhuurder is niet aansprakelijk als de ter beschikking gestelde apparatuur niet naar behoren functioneert.
E: Gebruiker is aansprakelijk voor de schade aan De Visi en/of de daar aanwezige apparatuur en materialen die is veroorzaakt door hemzelf en /of door zijn groepsleden.
Artikel 5: Annulering:
Bij annulering tot 1 week vòòr Resevering wordt geen geld in rekening gebracht. Bij annulering van minder dan 1 week vòòr Reservering wordt 100% van de huursom in rekening gebracht. Annulering dient schriftelijk of per e-mail gedaan te worden aan: hans@devisi.nl
Artikel 6: Geschillen: Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.